pieniadz.pl

Libet SA
Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

10-01-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka", "LIBET") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Legg Mason TFI S.A."), następcy prawnego Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z/s w Warszawie w wyniku łączenia się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące Spółkę o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Spółki.

Zmiana, o której mowa powyżej, wynika z wygaśnięcia z dniem 2 stycznia 2013 roku umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy Legg Mason zawartych przez Legg Mason TFI S.A. z Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. przez co wygasło uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. do wykonywania w imieniu klientów prawa głosu z akcji Spółki.

Przed dniem 2 stycznia 2013 roku na rachunkach klientów, dla których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. posiadało uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, znajdowało się 8.928.372 akcji Spółki, co stanowiło 17,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 8.928.372 głosów z tych akcji, co stanowiło 17,86% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień przekazania zawiadomienia Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiada prawa do głosowania z akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason TFI S.A. są uprawnione do samodzielnego wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nie akcji.

Ponadto, Legg Mason TFI S.A. w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych w zawiadomieniu tym poinformował Spółkę, iż w stosunku do przekazanych wcześniej zawiadomień nie nastąpiły zmiany udziałów procentowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), które wymagałyby stosownych zawiadomień tych funduszy.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm