pieniadz.pl

Libet SA
Zmiana znaczącej umowy dzierżawy.

11-01-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-11
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana znaczącej umowy dzierżawy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("LIBET") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 11 stycznia 2013 roku LIBET działając jako dzierżawca zawarła z Panem Tomaszem Jaworskim działającym jako wydzierżawiający porozumienie do umowy dzierżawy, której przedmiotem jest dzierżawa przez LIBET nieruchomości jak i rzeczy ruchomych zlokalizowanych w miejscowości Huta Szklana opisanej szczegółowo w punkcie 12 prospektu emisyjnego LIBET ("Umowa"), którego przedmiotem jest:

(a) obniżenie o 17% na lata 2013 i 2014 przysługującego wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego;
(b) obniżenie o 40% kaucji gwarancyjnej ustalonej w Umowie i rozliczenie zwrotu tej kaucji poprzez potrącenie z czynszem należnym wydzierżawiającemu;

Umowa której zmiany dokonano, spełnia kryteria uznania za znaczącą, w oparciu o przesłanki opisane w §2 ust. 1 pkt 44a w związku §2 ust. 2 Rozporządzenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm