pieniadz.pl

Libet SA
Rejestracja zmian statutu LIBET S.A.

19-10-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-19
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 18 października 2011 roku LIBET S.A. ("LIBET") otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego którego przedmiotem jest w szczególności zarejestrowanie zmian Statutu LIBET dokonanych Uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2011 roku.
Rejestracją objęto zmianę § 10 ust. 10 pkt. f) Statutu Spółki który otrzymał następujące brzmienie: "f. wybór biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązany jest LIBET S.A."
Szczegółowe informacje w przedmiocie Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2011 roku, przedstawiono w raporcie bieżącym numer 17/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm