pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (1).

03-11-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-03
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej ze spółką zależną (1).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż Zarządy LIBET S.A i LIBET 2000 sp. z o.o. (tj. spółki zależnej w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy o świadczenie usług produkcyjnych zawartej dnia 29 kwietnia 2005 roku szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego.
Aneks dotyczy zmiany zasad rozliczeń wynagrodzenia LIBET 2000 sp. z o.o. z tytułu świadczenia usługi produkcyjnej na rzecz LIBET S.A.
Zgodnie z treścią zawartego aneksu, wynagrodzenie za usługę produkcji należne za miesiąc kalendarzowy stanowić będzie sumę: (a) kosztów rzeczywistych (tj. kosztów faktycznie poniesionych działalności LIBET 2000), uwzględniających koszty operacyjne (tj. koszty, które jako koszty działalności operacyjnej definiują przepisy prawa dotyczące rachunkowości obowiązujące w okresie obowiązywania Umowy) z wyłączeniem kosztów finansowych (tj. kosztów, które jako koszty finansowe definiują przepisy prawa dotyczące rachunkowości obowiązujące w okresie obowiązywania Umowy), z uwzględnieniem kosztów gotowości do świadczenia usług produkcyjnych w określonym miesiącu kalendarzowym, (b) narzutu zysku na koszty rzeczywiste w wysokości 10 % (dziesięciu procent) ich wysokości. Wynagrodzenie zostanie skalkulowane przez LIBET 2000 do 7 (siódmego) dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i wykazane w treści stosownej faktury VAT. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego LIBET 2000 sp. z o.o. przeprowadzi analizę wysokości wynagrodzenia w oparciu o poniesione koszty rzeczywiste w takim okresie. W przypadku gdyby taka analiza ujawniła niewłaściwą (tj. niezgodną z postanowieniami powyższymi) wysokość wynagrodzenia, LIBET 2000 sp. z o.o. stosownie do okoliczności wystawi bądź fakturę VAT bądź fakturę korygującą VAT, w taki sposób by zasady ustalania wysokości wynagrodzenia wskazane powyżej były należycie stosowane.
LIBET S.A. wskazuje, iż umowę i aneks (w odniesieniu z osobna, do LIBET S.A. jako Emitenta, jak i LIBET 2000 sp. z o.o. jako jednostki zależnej Emitenta) uznano za znaczące na podstawie §2 ust. 1 pkt 44a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).
LIBET S.A. wskazuje, iż wyżej opisane zmiany mają charakter techniczny a podyktowane były rekomendacjami uznanych doradców podatkowych świadczących usługi na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A., a związane są z aktualizacją materii cen transferowych obowiązujących w relacjach podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm