pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

08-11-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2011-11-08
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 211 237 170 869 52 270 42 688
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 534 177 341 7 803 44 305
III. Zysk (strata) brutto 25 339 172 896 6 270 43 195
IV. Zysk (strata) netto 22 088 167 777 5 466 41 916
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 806 44 071 9 850 11 010
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 067 -141 152 -4 471 -35 264
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 797 190 129 -11 580 47 500
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -40 933 75 610 -10 129 18 890
IX. Aktywa razem 375 520 375 152 85 129 94 728
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162 316 147 597 36 796 37 269
XI. Zobowiązania długoterminowe 97 007 101 010 21 991 25 506
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 65 309 46 587 14 805 11 764
XIII. Kapitał własny 213 204 227 555 48 332 57 459
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 113 126
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,44 3,36 0,11 0,84


Powyższe "wybrane dane finansowe" obrazują wyniki ujete w skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF.
Pozycje od IX do XIV stanowią wybrane dane finansowe dotyczące sytuacji
finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 - 30/09/2011 r., (b) kolumna 2 i
4 - 31/12/2010.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm