pieniadz.pl

Lentex SA
Uchwały powzięte przez NWZA

24-06-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 27 / 2005
Data sporządzenia: 2005-06-24
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Uchwały powzięte przez NWZA
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 24-06-2005 r.


Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" Spólka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 3 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" S.A. w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1

Rezygnuje sie z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
za uchwałą 1.655.765 głosów,
przeciwko uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.


Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Zakładów LENTEX S.A. w Lublińcu nabytych w celu umorzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.5 i art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Umarza się dobrowolnie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych PLLENTX00010.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2004 r. po cenie brutto 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) za jedną akcję.
3. Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 13.800.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych).
4. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie znalazło pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.
§3
W związku z umorzeniem akcji:
1) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
2) kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 12.570.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :
za uchwałą 1.655.765 głosów,
przeciwko uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.


Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Zakładów LENTEX S.A. w Lublińcu w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 pkt.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.351.373 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 11.121.373 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 2 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje znajduje pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.
§ 3
Zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.373 zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000; oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:
za uchwałą 1.655.765 głosów,
przeciwko uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Zgromadzenie nie podjęło uchwały (pkt. 7 planowanego porządku obrad) w sprawie zmiany statutu spółki dotyczącej kapitału docelowego, w związku z brakiem na zgromadzeniu wymaganej 1/3 kapitału zakładowego spółki (Art. 445 par. 1 k.s.h.).


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm