pieniadz.pl

Lentex SA
Rejestracja zmian statutu

09-08-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 34 / 2005
Data sporządzenia: 2005-08-09
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rejestracja zmian statutu
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
§ 45 ust. 1 pkt 2 lit. b RO - statut sporządzony jednolity tekst
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że w dniu 08 sierpnia 2005 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04-08-2005 r. Sygn. akt CZ.XVII NS-Rej.KRS/3471/5/280 o dokonaniu wpisu do KRS zmiany statutu spółki uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 16 z dnia 10 maja 2005 r. - Akt Notarialny z dnia 10-05-2005 r. Rep. A nr 2626/2005.
Zmieniono art. 17 statutu oznaczając dotychczasową treść jako ust. 1. W art. 17 dodano ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5.
Zmieniono: art. 19 w ust. 2 zdanie pierwsze, art. 22 ust. 2 pkt 7. W art. 22 w ust. 2 skreślono pkt 8. W art. 28 ust. 1 skreślono pkt 4. W art. 29 w ust. 1 dodano zdanie trzecie. W art. 35 ust. 2 zmieniono zdanie pierwsze.

Poniżej treść uchwały,dotyczącej w/w zmian która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 16 w dniu 10 maja 2005 r.

U C H W A Ł A Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 28.2 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:
1.Dotychczasowa treść Art. 17 zostaje oznaczona jako ust. 1.
2.W Art. 17. dodaje się ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 o treści następującej:
"17.2. Co o najmniej połowa członków Rady Nadzorczej winna spełniać kryteria
niezależności.
Za niezależnego należy uznać członka, który nie ma związków gospodarczych, rodzinnych i innych z:
a. Spółką lub podmiotem powiązanym ze Spółką;
b. podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotem z nim powiązanym,
c. z członkiem Zarządu lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla któregokolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. pkt. 1) i 2) powyżej, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na podejmowane przez członka decyzje.
17.3. W szczególności, z zastrzeżeniem postanowień w poniższym ust. 5, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się członka, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
1)nie jest i w ciągu ostatnich 5 lat nie był członkiem Zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką, 2) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był pracownikiem kadry wysokiego szczebla w Spółce lub podmiocie powiązanym ze Spółką,
3) nie otrzymuje i nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia lub innych świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości od Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej,
4) nie jest akcjonariuszem będącym podmiotem powiązanym ze Spółką ani przedstawicielem, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla takiego akcjonariusza,
5) nie ma i w ciągu ostatniego roku nie pozostawał w żadnych istotnych związkach gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym ze Spółką, bezpośrednio ani pośrednio, jako wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub pracownik kadry wysokiego szczebla podmiotu pozostającego w istotnych związkach gospodarczych ze Spółką,
6) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był biegłym rewidentem Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką albo pracownikiem bądź wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką,
7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, ani nie pozostaje w innych znaczących związkach z członkiem Zarządu Spółki przez wspólny z nim udział w innych spółkach lub ich organach,
8) nie był członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru, 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki ani żadnej z osób o znamionach opisanych w punktach od 1) do 8) powyżej.
17.4.Terminy "podmiot powiązany" ma znaczenie nadane mu w przepisach regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.
17.5. Rada nadzorcza w drodze uchwały może uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują, w świetle klauzuli generalnej określonej powyżej w ust. 2, na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie."
3. Art. 19. ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.".
4. Art. 22. ust. 2 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:
"7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,".
5. W art. 22. w ust. 2 skreśla się pkt. 8).
6. W art. 28. w ust. 1 skreśla się pkt. 4).
7. W Art. 29. w ust. 1 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie o treści:
"Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.".
8. W Art. 35. w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :
"Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm