pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2005

16-08-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-01-31 do 2005-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2005-08-16
ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-701 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
sbadora@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 86 305 102 754 21 151 21 719
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 700 2 994 -662 633
III. Zysk (strata) brutto -2 380 4 331 -583 915
IV. Z ysk (strata) netto -2 388 3 354 -585 709
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 446 -6 381 -845 -1 349
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -139 -3 934 -34 -832
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 663 -5 338 162 -1 128
VIII. Przepływy pieniężne netto - razem -2 922 -15 653 -716 -3 309
IX. Aktywa razem 214 674 224 382 53 136 49 399
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 578 43 409 12 519 9 557
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 514 2 000 622 423
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 453 33 183 10 260 7 305
XIII. Kapitał własny 164 096 180 962 40 617 38 249
XIV. Kapitał zakładowy 12 351 12 720 3 057 2 800
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XV. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 78 575 91 658 19 256 19 374
XVI. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 067 2 863 -507 605
XVII. III. Zysk (strata) brutto 287 7 676 70 1 622
XVIII. IV.Z ysk (strata) netto 312 6 866 76 1 451
XIX. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 908 -6 885 -713 -1 455
XX. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 920 -4 230 471 -894
XXI. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 360 -5 255 88 -1 111
XXII. VIII. Przepływy pieniężne netto - razem -628 -16 370 -154 -3 460
XXIII. IX. Aktywa razem 201 242 208 241 49 811 45 846
XXIV. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 138 36 370 10 925 8 007
XXV. XI. Zobowiązania długoterminowe 936 0 232 0
XXVI. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 977 28 929 9 152 6 369
XXVII. XIII. Kapitał własny 157 104 171 871 38 886 36 328
XXVIII. XIV. Kapitał zakładowy 12 351 12 720 3 057 2 800
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm