pieniadz.pl

Lentex SA
Zwołanie NWZA

16-09-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 37 / 2005
Data sporządzenia: 2005-09-16
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zwołanie NWZA
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje o zwołaniu NWZA na dzień 14-10-2005 r. W załączeniu treść porządku obrad:

Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 §1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 października 2005 r. na godz. 11.00, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zakończenie obrad.
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji, (pokój Kierownika Działu Finansowego). Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (pokój Kierownika Działu Finansowego). Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój Kierownika Działu Finansowego) na trzy dni robocze przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad godzinę przed ich rozpoczęciem.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm