pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2005

26-09-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2005
(rok)
(zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za półrocze roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2005-09-26
ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-701 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
sbadora@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)
BDO Polska sp.z o.o. O/Katowice , ul.Drzymały 15
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 86 305 102 754 21 151 21 719
II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 700 2 994 -662 633
III. III. Zysk (strata) brutto -2 380 4 331 -583 915
IV. IV. Zysk (strata) netto -2 388 3 354 -585 709
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 446 -6 381 -845 -1 349
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -139 -3 934 -34 -832
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 663 -5 338 162 -1 128
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto - razem -2 922 -15 653 -716 -3 309
IX. IX. Aktywa razem 214 674 224 382 53 136 49 399
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 578 43 409 12 519 9 557
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 2 514 2 000 622 423
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 453 33 183 10 260 7 305
XIII. XIII. Kapitał własny 164 096 180 962 40 617 39 840
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 12 351 12 720 3 057 2 800
XV. XV. Liczba akcji 6 025 060 6 205 000 6 025 060 6 205 000
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -0,08 1,49 -0,02 0,33
XVII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 27,24 29,16 6,74 6,42
XVIII. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./ EUR ) 30,25 30,03 7,49 7,34
XIX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł / EUR) 0,50 0,88 0,19 0,19
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. . Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 78 586 91 658 19 259 19 374
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 067 2 863 -507 605
XXII. Zysk (strata) brutto 287 7 676 70 1 622
XXIII. Zysk (strata) netto 312 6 866 76 1 451
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 908 -7 042 -713 -1 488
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 920 -4 230 471 -894
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 360 -5 255 88 -1 111
XXVII. Przepływy pieniężne netto - razem -628 -16 527 -154 -3 493
XXVIII. Aktywa razem 201 242 208 241 49 336 45 846
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 138 36 370 10 821 8 007
XXX. Z obowiązania długoterminowe 936 229
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 36 977 28 929 9 065 6 369
XXXII. Kapitał własny 157 104 171 871 38 515 37 839
XXXIII. Kapitał zakładowy 12 351 12 720 3 028 2 800
XXXIV. Liczba akcji 6 025 060 6 205 000 6 025 060 6 205 000
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,27 1,90 0,06 0,42
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 26,08 24,96 6,39 6,10
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./ EUR ) 28,96 31,68 7,10 6,97
XXXVIII. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł / EUR) 0,50 0,88 0,19 0,19
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm