pieniadz.pl

Lentex SA
Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

02-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm._, Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego _dalej "Fundusze"_
niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Lentex S.A. _dalej "Spółka"_, dokonanej w dniu 31 sierpnia 2016 roku, zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusze posiadają 2 644 647 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 644 647 głosów, które stanowią 4,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Fundusze posiadały 2 747 318 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 747 318 głosów, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm