pieniadz.pl

Lentex SA
Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

25-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-25
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ - w nawiązaniu do trwającego procesu negocjacyjnego w sprawie zawarcia transakcji sprzedaży posiadanego przez Spółkę pakietu akcji spółki "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze _dalej "Novita"_, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 6/2016 oraz nr 12/2016 - informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła, w formie stosownej uchwały, decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę z Tebesa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej "Kupujący"_ umowy _"Umowa"_, na podstawie której Spółka sprzeda Kupującemu posiadane akcje Novity w liczbie 1.579.291 sztuk _dalej "Akcje"_, na następujących warunkach:

1_ sprzedaż Akcji nastąpi w ramach ogłoszonego przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji "Novita" S.A. _dalej "Wezwanie"_, za cenę 53,00 zł _słownie: pięćdziesiąt trzy złote_ za jedną Akcję, tj. za łączną cenę 83.702.423,00 zł _słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote_ za wszystkie Akcje _dalej "Umowa Nabycia"_, a łączna cena za wszystkie Akcje zostanie rozliczona w ramach Wezwania;
2_ całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu Umowy nie może przekroczyć 20.000.000,00 zł _słownie: dwadzieścia milionów złotych_, a w stosunku do gwarancji Spółki dotyczących prawa własności Akcji nie może przekroczyć 100% łącznej ceny za wszystkie Akcje;
3_ Umowa będzie przewidywać zakaz prowadzenia przez Spółkę oraz jej podmioty zależne działalności konkurencyjnej _marketing, dystrybucja, sprzedaż detaliczna lub odsprzedaż włóknin_ na rzecz klientów Novity przez okres 36 miesięcy.

Informacja o zawarciu Umowy objętej ww. zgodą Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie stosownego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm