pieniadz.pl

Lentex SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
LENTEX SA
_pełna nazwa emitenta_
LENTEX Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
42-700 Lubliniec
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Powstańców Śląskich 54
_ulica_ _numer_
_0-34_ 3515 600 _0-34_ 3515 601
_telefon_ _fax_
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
_e-mail_ _www_
575-00-07-888 150122050
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 219 91 998 32 420 22 174
II. EBITDA _wynik operacyjny + amortyzacja_ 26 164 15 977 6 007 3 851
III. Zysk/strata ze sprzedaży 45 131 29 989 10 361 7 228
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _EBIT_ 19 620 9 815 4 504 2 366
V. Zysk _strata_ brutto 18 535 12 459 4 255 3 003
VI. Zysk _strata_ netto na działalności kontynuowanej 15 581 9 727 3 577 2 344
VII. Zysk _strata_ netto na działalności zaniechanej 0 0 0 0
VIII. Zysk _strata_ netto za okres sprawozdawczy 15 581 9 727 3 577 2 344
IX. Zysk _strata_ netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 13 954 8 746 3 203 2 108
X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej -5 910 12 286 -1 357 2 961
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 012 -2 013 -2 069 -485
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 954 -12 324 2 974 -2 970
XIII. Przepływy pieniężne netto - razem -1 968 -2 051 -452 -494
XIV. Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 54 287 065 53 937 065 54 287 065 53 937 065
XV. Zysk na jedną akcję** 0,26 0,16 0,06 0,04
XVI. Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 54 287 065 54 287 065 54 287 065 54 287 065
XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję** 0,26 0,16 0,06 0,04
XVIII. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XIX. Aktywa razem 680 393 662 723 159 402 162 075
XX. Zobowiązania 233 283 233 350 54 654 57 068
XXI. Zobowiązania długoterminowe 79 718 72 349 18 676 17 694
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 153 565 161 001 35 977 39 374
XXIII. Kapitał własny 447 110 429 373 104 749 105 007
XXIV. Kapitał podstawowy 22 258 22 258 5 215 5 443
XXV. Liczba akcji 54 287 065 54 287 065 54 287 065 54 287 065
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję** 8,24 7,91 1,93 1,93


* Prezentowane dane porównywalne za I kwartał 2015 roku
zostały przekształcone na skutek ostatecznego rozliczenia nabycia
"Novita" S.A. i "PD Profil Sp. z o.o.", co zostało zaprezentowane w
nocie 1.4 kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i
uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną.1.
Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu
ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla okresu od 01.01.2016 do
31.03.2016: Tabela kursów nr 062/A/NBP/2016 z dnia 31.03.2016r. 1 EUR =
4,2684- dla okresu od 01.01.2015 do 31.03.2015: Tabela kursów nr
062/A/NBP/2015 z dnia 31.03.2015r. 1 EUR = 4,0890a_ wartość księgowa
na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł _ stan na 31.03.2016r._ / liczba
akcji w tys. szt. na 31.03.2016r. = 447.110 / 54.287,065= 8,24 złb_
wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR _stan na
31.03.2016r._ / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2016r.= 104.749 /
54.287,065= 1,93 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3
miesiące 2016 r. _3 miesiące 2015 r._ przeliczono na EUR wg kursu
będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa
NBP z 3 miesięcy 2016 r. - 4,3559 _ z 3 miesięcy 2015 r. - 4,1489_.3.
Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs
średni EUR za ostatnie 3 miesiące = 0,26 zł/akcję : 4,3559 = 0,06
EUR/akcjęW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm