pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie znaczącej Umowy z Grupą Pracuj S.A.

20-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-20
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej Umowy z Grupą Pracuj S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę na planowanie i zakup mediów z dnia 12 września 2016 r., zawartą pomiędzy Spółką K2 Search Sp. z o.o. _K2 Search_ w 100 % zależną od K2 Internet S.A. a Grupą Pracuj S.A. _Grupa Pracuj_. Zakres współpracy dotyczy świadczenia usług w zakresie planowania mediów oraz do zawierania na zlecenie Grupy Pracuj umów zakupu czasu i przestrzeni reklamowej w określonych mediach.

Umowa została zawarta na okres jednego roku liczony od dnia zawarcia Umowy.

Umowa ma charakter ramowy, co oznacza, że określa ona generalne warunki współpracy stron w zakresie świadczenia przez K2 Search usług na rzecz Grupy Pracuj w ramach danego zlecenia, w okresie, na który umowa została zawarta, przez co nie gwarantuje Spółce realizacji usług o określonej wysokości.

Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy K2 Search ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w treści zlecenia. W przypadku wystąpienia ww. naruszeń, K2 Search w terminie 2 dni zobowiązuje się do naprawienia skutków tych naruszeń, a jeżeli to nie nastąpi zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, zgodnie z treścią zlecenia.
Ponadto zgodnie z postanowieniami powyższej umowy K2 Search ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej nieterminowości realizacji usług określonych w treści zlecenia. W przypadku wystąpienia ww. zawinionej nieterminowości, Grupa Pracuj będzie uprawniona do żądania od K2 Search kary umownej w wysokości 1% wartości nieterminowo wykonanej usług, za każdy dzień zwłoki. Za kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Internet przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2015.Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Specjalista ds. administracji i relacji inwestorskichPodobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm