pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
K2 INTERNET S.A. Media
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-672 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
_ulica_ _numer_
48 22 448 70 00 48 22 448 71 01
_telefon_ _fax_
relacje@k2.pl www.k2.pl
_e-mail_ _www_
951-19-83-801 016378720
_NIP_ _REGON_
CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 40 679 39 867 9 286 9 643
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej _EBIT_ -1 268 -977 -289 -236
III. EBITDA 971 1 121 222 271
IV. Zysk/Strata brutto -1 345 -810 -307 -196
V. Zysk/Strata netto -1 229 -718 -281 -174
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 198 -407 502 -98
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 290 -547 66 -132
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -695 -1 966 -159 -476
IX. Przepływy pieniężne netto razem 1 793 -2 920 409 -706
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na jedną akcję _PLN/EUR_ - 0,49 _PLN_ - 0,29 _PLN_ - 0,11 _EUR_ - 0,07 _EUR_
XII. POZYCJE BILANSOWE 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XIII. Aktywa razem 53 291 52 510 12 042 12 322
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 494 24 999 6 665 5 866
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 884 4 532 1 556 1 063
XVI. 22 610 20 467 5 109 4 803
XVII. Kapitał własny 23 797 27 511 5 377 6 456
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 562 583
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży usług 9 231 9 266 2 107 2 241
XX. Zysk/Strata na działalności operacyjnej _EBIT_ -297 -64 -68 -15
XXI. EBITDA 1 230 1 467 281 355
XXII. Zysk/Strata brutto -241 3 521 -55 852
XXIII. Zysk/Strata netto -225 3 572 -51 864
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 151 436 -263 105
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 739 -10 169 -2
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 363 -318 83 -77
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -49 108 -11 26
XXVIII. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2485032 2485032
XXIX. Zysk/Strata na akcję _PLN / EUR_ - 0,09 _PLN_ 1,44 _PLN_ - 0,02 _EUR_ 0,35 _EUR_
XXX. POZYCJE BILANSOWE 2016-06-30 2015-12-31 2016-06-30 2015-12-31
XXXI. Aktywa razem 54 757 53 577 12 373 12 572
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 451 16 561 4 621 3 886
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 5 576 11 520 1 260 2 703
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 14 875 5 041 3 361 1 183
XXXV. Kapitał własny 34 306 37 016 7 752 8 686
XXXVI. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 562 583


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2016 r. i
31.12.2015 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm