pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-31
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r. _"ZWZ"_, podaje do publicznej wiadomości, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta - Pana Janusza Żebrowskiego, posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki _Akcjonariusz_, żądania dodania określonej sprawy do ogłoszonego porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowy punkt - dodany na żądanie Akcjonariusza - został wskazany poniżej _pkt 15_. Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem Akcjonariusza zmianie, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a_ jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015;
b_ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015;
c_ sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015;
d_ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015;
e_ sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: _i_ z działalności w 2015 r. oraz z _ii_ wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z _iii_ oceny sytuacji Spółki, _iv_ oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i _v_ informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze _dalej łącznie "Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r."_
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się projekt uchwały przedłożony przez Akcjonariusza.
Akcjonariusz nie przedstawił uzasadnienia do przedłożonej Spółce uchwały.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm