pieniadz.pl

K2 Internet SA
Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2016 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015 i lata ubiegłe oraz przeznaczenie go na wypłatę dywidendy

17-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-17
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2016 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015 i lata ubiegłe oraz przeznaczenie go na wypłatę dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "K2 Internet" S.A. _"Spółka"_ działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2_ lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _tj. Dz. U. 2013.1382_ i w związku z § 38 ust. 1 pkt. 11_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz. U. 2014 .133_ informuje, że w dniu dzisiejszym podjęta została uchwała Zarządu, zgodnie z którą Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeniesienie z kapitału zapasowego, z części pochodzącej z zysku, kwoty w wysokości 921.624,59 zł _dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy_ i przeznaczenie jej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wraz z całą kwotą zysku netto Spółki za rok 2015 w wysokości 1 563 407,41 _jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy_. Łączna kwota, utworzona w powyższy sposób, przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosić będzie 2.485,032,00 zł _słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote_.
Dywidenda wyniesie 1,00 zł _jeden złoty_ na jedną akcję Spółki. Zarząd wnosi o wyznaczenie przez Walne Zgromadzenie dnia dywidendy na 12 lipca 2016 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 26 lipca 2016 r.

Powyższy wniosek Zarządu został w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm