pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

16-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-16
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
K2 INTERNET S.A. Media
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-672 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
_ulica_ _numer_
48 22 448 70 00 48 22 448 71 01
_telefon_ _fax_
relacje@k2.pl www.k2.pl
_e-mail_ _www_
951-19-83-801 016378720
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 19 061 17 984 4 376 4 335
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej _EBIT_ -1 235 -1 277 -284 -308
III. EBITDA -128 -284 -29 -68
IV. Zysk/Strata brutto -1 255 -1 302 -288 -314
V. Zysk/Strata netto -1 047 -1 205 -240 -290
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 303 -10 299 -2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 536 -361 123 -87
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 1 123 -14 271
IX. Przepływy pieniężne netto razem 1 777 752 408 181
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata na jedną akcję _PLN/EUR_ - 0,42 _PLN_ - 0,48 _PLN_ - 0,10 _EUR_ - 0,12 _EUR_
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XIII. Aktywa razem 50 734 52 510 11 886 12 322
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 270 24 999 5 686 5 866
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 785 4 532 1 590 1 063
XVI. 17 485 20 467 4 096 4 803
XVII. Kapitał własny 26 464 27 511 6 200 6 456
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 582 583
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży usług 4 391 3 876 1 008 934
XX. Zysk/Strata na działalności operacyjnej _EBIT_ -210 -75 -48 -18
XXI. EBITDA 563 640 129 154
XXII. Zysk/Strata brutto -269 -128 -62 -31
XXIII. Zysk/Strata netto -233 -108 -53 -26
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 529 471 -351 114
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 291 -532 296 -128
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 174 170 40 41
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem -64 109 -15 26
XXVIII. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXIX. Zysk/Strata na akcję _PLN / EUR_ - 0,09 _PLN_ -0,04 _PLN_ - 0,02 _EUR_ -0,01 _EUR_
XXX. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XXXI. Aktywa razem 54 270 53 577 12 714 12 572
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 487 16 561 4 097 3 886
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 11 370 11 520 2 664 2 703
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 117 5 041 1 433 1 183
XXXV. Kapitał własny 36 783 37 016 8 618 8 686
XXXVI. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 582 583


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2016 r. i
31.12.2015 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm