pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

03-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki K2 Internet S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z rezygnacją z dniem 5 sierpnia b.r. Pana Jensa Spyrki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (RB nr 28/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.) oraz w związku z rezygnacją Pana Roberta Fijołka z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. z dniem 3 września (RB nr 33/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.), w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 3 w sprawie powołania Pana Tomasza Wołynko w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałę nr 4 w sprawie powołania Pana Grzegorza Stulgisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Tomasz Wołynko
Lat 41
Od 2008 roku związany z rynkiem PE, najpierw jako Dyrektor Finansowy funduszu typu seed capital Business Angel Seedfund realizując doradztwo w zakresie nadzoru nad finansami spółek portfelowych oraz w zakresie oceny i wyceny (do 2014), obecnie jako Dyrektor Inwestycyjny Rynku Niepublicznego odpowiada za inwestycje PE/VC w funduszach zarządzanych przez Opoka TFI (od 2014). W ramach swoich obowiązków brał udział w ocenie inwestycji w różnych branżach oraz wspomagał spółki portfelowe (seed, startup) w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju (Screen Network, PolymemTech, Skycash, Sigarden, Centrum Podróży, Smartnet, hub30.com, Rabbid).
Od 1998 roku piastując funkcje na stanowiskach kierowniczych w działach finansowych polskich przedsiębiorstw odpowiadał za politykę finansową i rachunkową oraz konsolidację grup kapitałowych, tworzenie symulacji finansowych dla nowych projektów i produktów (projekty fuzyjne, przejęcia spółek, nowe grupy produktowe, nowe kanały dystrybucji), planowanie i zarządzanie płynnością w tym stworzenie i wdrożenie jednego z pierwszych w Polsce systemów zarządzania ryzykiem walutowym opartym na cash pooling (1997-2000 Orbis Travel w Orbis Group, 2000-2008 Muza S.A., 2008-2013 Screen Network S.A., 2009-2015 PolymemTech Sp. z o.o., glodni.pl).
Obecnie jest członkiem rad nadzorczych w następujących spółkach: Muza S.A., Smartnet Research & Solutions Sp. z o.o., Sigarden S.A., Fanimani Sp. z o.o.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek finanse i bankowość), skończył podyplomowe studia w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw w SGH oraz uzyskał tytuł MBA (BCC, RSM Erasmus University, GFKM). Posiada bogate zarządcze doświadczenie operacyjne oraz transakcyjne w segmencie seed/VC.
Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (nr 10816/2005), państwowy egzamin brokerski przy Warszawskiej Giełdzie Towarowej (1996) oraz państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu Państwa (2002).

Pan Tomasz Wołynko w chwili obecnej prowadzi inną działalność poza K2 Internet S.A. w zakresie doradztwa corporate finance, zarządzania (w tym uczestnictwo w zarządach spółek) oraz jako dyrektor inwestycyjny w obszarze venture i private equity OPOKA TFI S.A.. Działalność następujących podmiotów może w części pokrywać się z przedmiotem działalności K2 Internet S.A..:
- jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Muza S.A., Smartnet Research & Solutions Sp. z o.o., Fanimani Sp. z o.o.,
- świadczy usługi doradcze dla spółek: Quasar Media Group Sp. z o.o., CPI Media Sp. z o.o.

Pan Tomasz Wołynko spełnia kryteria niezależności w rozumieniu statutu K2 Internet S.A. - § 12 pkt. 5 tj.:
"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych ("Niezależni Członkowie"). Za "Niezależnego Członka" nie będzie uważana osoba, która: (i) jest Osobą Zarządzającą, Podmiotem Powiązanym lub osobą najbliższą takiej Osoby Zarządzającej lub Podmiotu Powiązanego; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek Podmiotem Zależnym czy Podmiotem Powiązanym stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby, w szczególności, wartość transakcji zawartych przez taką osobę ze Spółką Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym przekracza w danym roku obrotowym 10% wartości przychodów Spółki, Podmiotu Powiązanego, Podmiotu Zależnego lub takiej osoby; (iii) jest pracownikiem Spółki, Podmiotu Zależnego , Podmiotu Powiązanego lub osobą najbliższą takiego pracownika lub ma podobne stosunki z takim pracownikiem, (iv) jest pracownikiem akcjonariusza, Podmiotu Zależnego lub Podmiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 15 (piętnaście) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą takiego pracownika lub ma podobne stosunki z takim pracownikiem, (v) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem, Podmiotem Zależnym lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 15 (piętnaście) % kapitału zakładowego Spółki Podmiotu Powiązanego lub Podmiotu Zależnego, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji."

Pan Wołynko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Grzegorz Stulgis
Lat 43
Jest współwłaścicielem Alumetal SA oraz jej członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r. a od 2008 Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Stomil Sanok S.A. (od 2004 r.) oraz komplementariuszem spółek Grzegorz Stulgis S.K.A. (od 2010 r.) i Grzegorz Stulgis Nova S.K.A. (od 2013 r.). Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).
Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

Pan Grzegorz Stulgis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności K2 Internet S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm