pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

31-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-31
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
CSWP Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 39 867 34 712 9 643 8 307
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -977 -422 -236 -101
III. EBITDA 1 121 1483 271 355
IV. Zysk/Strata brutto -810 -1 276 -196 -305
V. Zysk/Strata netto -718 -1 120 -174 -268
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -407 4837 -98 1158
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -547 -4 069 -132 -974
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 966 -1 998 -476 -478
IX. Przepływy pieniężne netto razem -2 920 -1 230 -706 -294
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -718 -1 120 -174 -268
XII. Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) -0,29 -0,45 -0,07 -0,11
XIII. POZYCJE BILANSOWE 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
XIV. Aktywa razem 48 759 53 898 11 625 12 645
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 538 25 474 5 612 5 977
XVI. 4 296 3 588 1 024 842
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 242 21 886 4 588 5 135
XVIII. Kapitał własny 25 221 28 424 6 013 6 669
XIX. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 592 583
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży usług 9 266 8 056 2 241 1 928
XXI. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -64 130 -15 31
XXII. EBITDA 1 467 1 357 355 325
XXIII. Zysk/Strata brutto 3 521 28 852 7
XXIV. Zysk/Strata netto 3 572 15 864 4
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 436 -1 502 105 -359
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -1 665 -2 -398
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -318 3 080 -77 737
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 108 -87 26 -21
XXIX. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXX. Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 1,44 0,01 0,35 0
XXXI. POZYCJE BILANSOWE 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
XXXII. Aktywa razem 58 996 55 279 14 065 12 969
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 971 17 341 4 761 4 068
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 11 204 11 271 2 671 2 644
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 767 6 070 2 090 1 424
XXXVI. Kapitał własny 39 025 37 938 9 304 8 901
XXXVII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 592 583


Pozycje bilansowe prezentowane są
odpowiednio na dzień 30.06.2015 r. i 31.12.2014 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm