pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2015

15-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2015
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-15
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 17 984 14 317 4 335 3 417
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -1 277 -510 -308 -122
III. EBITDA -284 474 -68 113
IV. Zysk (strata) brutto -1 302 -875 -314 -209
V. Zysk (strata) netto -1 205 -824 -290 -197
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 2 170 -2 518
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -361 -2 367 -87 -565
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 123 -915 271 -218
IX. Przepływy pieniężne netto razem 752 -1 112 181 -265
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) -0,48 -0,33 -0,12 -0,08
XII. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
XIII. Aktywa razem 50 186 53 898 12 273 12 645
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 967 25 474 5 617 5 977
XV. Zobowiązania długoterminowe 4 191 3 588 1 025 842
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 18 776 21 886 4 592 5 135
XVII. 27 219 28 424 6 657 6 669
XVIII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 608 583
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki K2 Internet S.A.
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 3 876 3 853 934 920
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -75 172 -18 41
XXI. EBITDA 640 801 154 191
XXII. Zysk (strata) brutto -128 139 -31 33
XXIII. Zysk (strata) netto -108 113 -26 27
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 471 -2 999 114 -716
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -532 -860 -128 -205
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 170 3 797 41 906
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 109 -62 26 -15
XXVIII. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXIX. Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) -0,04 0,05 -0,01 0,01
XXX. POZYCJE BILANSOWE 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
XXXI. Aktywa razem 55 207 55 279 13 501 12 969
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 377 17 341 4 250 4 068
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 11 310 11 271 2 766 2 644
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 6 067 6 070 1 484 1 424
XXXV. Kapitał własny 37 830 37 938 9 252 8 901
XXXVI. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 608 583


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 31.03.2015 r. i
31.12.2014 r.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm