pieniadz.pl

K2 Internet SA
Propozycja Zarządu „K2 Internet” S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku, pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok oraz strat z lat ubiegłych

01-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-01
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Propozycja Zarządu "K2 Internet" S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku, pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok oraz strat z lat ubiegłych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "K2 Internet" S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. 2013.1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014 .133) informuje, że w dniu dzisiejszym podjęte zostały uchwały Zarządu, zgodnie z którymi Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. przeznaczenie kwoty 2.485.032,00 zł na wypłatę dywidendy (1 zł na 1 akcję), przy czym wypłata dywidendy miałaby nastąpić z części kapitału zapasowego Spółki utworzonej z zysku lat ubiegłych. Zarząd Spółki proponuje
7 lipca 2015 roku, jako dzień dywidendy oraz 21 lipca 2015 roku, jako termin wypłaty dywidendy;
2. zmianę Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "K2 Internet" Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w ten sposób, iż stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.868.753,28 zł postanowi się pokryć z kapitału zapasowego Spółki oraz pokrycie przedmiotowej straty we wskazany wyżej sposób;
3. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 46.378,44 zł oraz strat z lat ubiegłych w wysokości 568 182,74 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Wnioski Zarządu Spółki zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej Spółki do oceny oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie w tych sprawach ostateczną decyzję.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm