pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU.

12-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 6 marca 2015 r. z dotychczasowym klientem Grupą PZU (tj. PZU S.A., PZU Życie S.A., PTE PZU S.A., TFI PZU S.A., PZU Pomoc S.A.) dotyczącą świadczenia przez Spółkę usług w zakresie strategicznej obsługi działań reklamowych PZU. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy licząc od dnia 1 marca 2015 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 12 lub 24 miesiące. Umowa ma charakter ramowy i nie gwarantuje Emitentowi realizacji usług o określonej wysokości. Niemniej, realizacja umowy z Grupą PZU, w skali 12 miesięcy, może przynieść więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2 Internet.
PZU jest uprawniona do nałożenia kar umownych: za niewykonanie usługi w wyznaczonym terminie – 5 % od kwoty brutto miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny dzień opóźnienia, aż do momentu zrealizowania usługi, przy czym łączna wartość kary umownej w danym miesiącu nie przekroczy równowartości kwoty miesięcznego wynagrodzenia brutto; w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (innego niż opóźnienie) - 30 % wartości netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi objętej danym kosztorysem (wraz z kosztami materiałów). Za kryterium znaczącej umowy przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2 Internet.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm