pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 53 972 39 781 12 911 9 420
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -235 -2 068 -56 -490
III. EBITDA 2 409 656 576 155
IV. Zysk/Strata brutto 5 850 -2 376 1 399 -563
V. Zysk/Strata netto 4 375 -1 644 1 047 -389
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 098 -547 980 -130
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 882 -1 452 1 168 -344
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 595 1 281 -860 303
IX. Przepływy pieniężne netto razem 5 385 -718 1 288 -170
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 375 -1 644 1 047 -389
XII. Zysk/strata na akcję (PLN/EUR) 1,76 (PLN) - 0,66 (PLN) 0,42 (EUR) - 0,16 (EUR)
XIII. POZYCJE BILANSOWE 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
XIV. Aktywa razem 50 784 47 831 12 162 11 533
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 569 23 991 5 405 5 785
XVI. Zobowiązania długoterminowe 3 967 3 819 950 921
XVII. 18 602 20 172 4 455 4 864
XVIII. Kapitał własny 28 215 23 840 6 757 5 748
XIX. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 595 599
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki K2 Internet S.A.
XX. Przychody netto ze sprzedaży usług 11 839 12 301 2 832 2 913
XXI. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 291 -2 176 70 -515
XXII. EBITDA 1 906 -327 456 -77
XXIII. Zysk/Strata brutto 117 -2 220 28 -526
XXIV. Zysk/Strata netto 72 -1 860 17 -440
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -858 2 151 -205 509
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -689 -2 652 -165 -628
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 463 321 350 76
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -84 -180 -20 -43
XXIX. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXX. Zysk/strata na jedną akcję 0,03 (PLN) - 0,75 (PLN) 0,01 (EUR) - 0,18 (EUR)
XXXI. POZYCJE BILANSOWE 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
XXXII. Aktywa razem 55 587 56 430 13 313 13 607
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 963 17 878 4 063 4 311
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 5 771 6 665 1 382 1 607
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 192 11 213 2 680 2 704
XXXVI. Kapitał własny 38 624 38 552 9 250 9 296
XXXVII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 595 599


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2014 r. i
31.12.2013 r.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm