pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie znaczącej umowy oraz zbycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną

15-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-15
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy oraz zbycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt 2) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. z 2013 roku Nr 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 20014 roku Nr 133) informuje, że w dniu 15 września 2014 roku została zawarta znacząca umowa pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta - Fabrity K2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w którym Spółka posiada 100% udziałów) a GPV I Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji w przedmiocie zbycia przez Fabrity K2 Sp. z o.o. na rzecz GPV I Investments Ltd. 650.000 akcji w spółce AUDIOTEKA S.A. ("Akcje"), stanowiących aktywo znacznej wartości.
Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej w tym przedmiocie została przekazana raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 1 września 2014 roku a dnia 5 września 2014 roku raportem bieżącym nr 19/2014 poinformowano o spełnieniu się warunków, od których uzależnione zostało zawarcie umowy ostatecznej w wykonaniu tej umowy przedwstępnej.

Zbycie Akcji zostało dokonane w wykonaniu umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem domu maklerskiego – Erste Securities Polska S.A. Nabywca Akcji - GPV I Investments Ltd. nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem ani z osobami zarządzającymi Spółką.

Zbyte Akcje tj. 650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 0.000.001 do numeru 0.650.000 w spółce AUDIOTEKA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł stanowią 40% akcji w spółce AUDIOTEKA S.A. reprezentujących 650.000 (40%) głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Po dokonaniu zbycia Emitentowi ani jednostkom od Spółki zależnym nie przysługują już żadne akcje w spółce AUDIOTEKA S.A. ani głosy na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Akcje zostały zbyte za łączną cenę 10.000.000 zł netto, a ich wartość w księgach rachunkowych Fabrity K2 Sp. z o.o. na dzień dokonania transakcji wynosiła 1.111.500 zł. Wartość Grupy Kapitałowej AUDIOTEKA ujęta w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej K2 Internet na dzień 30 czerwca 2014 r. w pozycji "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych ustaleniach umownych" wynosiła 3.072.000 zł. Inwestycja w Akcje miała charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Fabrity K2 Sp. z o.o.

Zbycie Akcji zostało dokonane na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W umowie sprzedaży Akcji nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zastrzeżono warunków ani terminów.
Akcje zostały uznane za aktywo o znaczącej wartości, a umowa ich zbycia za znaczącą umowę, z uwagi na fakt, że wartość Akcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm