pieniadz.pl

K2 Internet SA
Ujawnienie informacji poufnych dotyczących wystosowania oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych oraz zawarcie znaczącej umowy

01-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-01
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Ujawnienie informacji poufnych dotyczących wystosowania oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych oraz zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd K2 Interntet S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) dotyczące wystosowania oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych oraz raportuje o zawarciu znaczącej umowy, do którego doszło poprzez przyjęcie przedmiotowej oferty.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania informacji poufnej dotyczącej wystosowania w dniu 18 czerwca 2014 r. przez podmiot zależny Emitenta oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych. Termin wykonania ww. obowiązku informacyjnego został pierwotnie ustalony na dzień 18 sierpnia 2014 r. W tejże informacji Zarządu Spółki wyjaśnił, iż przyczyną opóźnienia w przekazaniu informacji poufnej jest możliwość naruszenia słusznego interesu K2 Internet S.A. Informacja przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Następnie w dniu 18 sierpnia 2014 r. Zarząd Spółki przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o przedłużeniu okresu opóźnienia podania do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej do dnia 1 września 2014 r. przy czym omyłkowo podano tę informację również do publicznej wiadomości. Przyczynami uzasadniającymi opóźnienie przekazania ww. informacji poufnej było przedłużenie terminu na przyjęcie oferty. Informacja przekazana w dniu 18 sierpnia 2014 r. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Informacją poufną, której publikacja została opóźniona przez Spółkę było wystosowanie w dniu 18 czerwca 2014 r. przez podmiot zależny Emitenta – Fabrity K2 Sp. z o.o. (w którym Spółka posiada 100% udziałów) do GPV I Investment Ltd. oferty w przedmiocie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych – 650.000 akcji w spółce Audioteka S.A. o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł ("Akcje") za łączną cenę 10.000.000,00 zł netto. Pierwotny termin przyjęcia oferty określono na 17 sierpnia 2014 r., który oświadczeniem Emitenta z dnia 14 sierpnia 2014 r. przyjętym przez GPV I Investment Ltd. przesunięto na dzień 1 września 2014 r.
W dniu 1 września 2014 roku ww. oferta została przyjęta przez GPV I Investment Ltd. przez co doszło do zawarcia w tym dniu pomiędzy Spółką a GPV I Investment Ltd. umowy przedwstępnej zbycia Akcji.

Kluczowe postanowienia Umowy są następujące:
(a) przedmiotem umowy przedwstępnej jest zawarcie umowy ostatecznej zbycia przez Emitenta Akcji na rzecz GPV I Investment Ltd. za łączną cenę 10.000.000,00 zł netto;
(b) umowa ostateczna zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się do dnia 17 października 2014 r. następujących warunków zawieszających:
(i) wydania Emitentowi odcinków zbiorowych Akcji,
(ii) wydania Emitentowi prawidłowego odpisu z księgi akcyjnej Audioteka S.A.
(iii) zawarcia umowy dotyczącej ustania obowiązków Emitenta wynikających z umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników dotyczących Audioteki S.A., potwierdzenia, że strony tych umów nie mają roszczeń w stosunku do Emitenta, oraz zrzeczenia się określonych uprawnień wynikających ze statutu Audioteka S.A.

Umowa przedwstępna nie zawiera warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Umowa przedwstępna została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość Akcji, do których zbycia ma dojść w jej wykonaniu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 57 ust.1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm