pieniadz.pl

K2 Internet SA
Skonsolidowany raport półroczny PS 2014

29-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-08-29
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 34 712 24 387 8 307 5 787
II. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -422 -2 100 -101 -498
III. EBITDA 1 483 -300 355 -71
IV. Zysk/Strata brutto -1 276 -2 190 -305 -520
V. Zysk/Strata netto -1 120 -1 665 -268 -395
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 837 -495 1 158 -117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 069 -1 190 -974 -282
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 998 1 179 -478 280
IX. Przepływy pieniężne netto razem -1 230 -506 -294 -120
X. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XI. Zysk/Strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -1 120 -1 665 -268 -395
XII. Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) -0,45 -0,67 -0,11 -0,16
XIII. POZYCJE BILANSOWE Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
XIV. Aktywa razem 46 675 47 831 11 218 11 533
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 955 23 991 5 757 5 785
XVI. 4 043 3 819 972 921
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 912 20 172 4 786 4 864
XVIII. Kapitał własny 22 720 23 840 5 460 5 748
XIX. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 597 599
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży usług 8 056 8 351 1 928 1 982
XXI. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 130 -2 008 31 -477
XXII. EBITDA 1 357 -791 325 -188
XXIII. Zysk/Strata brutto 28 -2 041 7 -484
XXIV. Zysk/Strata netto 15 -1 740 4 -413
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 502 1 212 -359 288
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 665 -1 861 -398 -442
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 080 464 737 110
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -87 -184 -21 -44
XXIX. Średnioważona liczba akcji 2 485 032 2 485 032 2 485 032 2 485 032
XXX. Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 0,01 -0,7 -0,11 -0,17
XXXI. POZYCJE BILANSOWE Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.06.2014 Stan na 31.12.2013
XXXII. Aktywa razem 57 824 56 430 13 897 13 607
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 257 17 878 4 628 4 311
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 6 282 6 665 1 510 1 607
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 12 975 11 213 3 118 2 704
XXXVI. Kapitał własny 38 567 38 552 9 269 9 296
XXXVII. Kapitał podstawowy 2 485 2 485 597 599


Pozycje bilansowe prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2014 r. i
31.12.2013 r.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm