pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.

28-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-28
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd K2 Internet S.A. informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2014 r. Agencja K2.PL Sp. z o. o. SKA- Spółka zależna z Grupy K2 (Spółka) otrzymała podpisaną "Umowę Ramową o Współpracy z Agencją Interaktywną"’ z dnia 22 kwietnia 2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO BP S.A.", "Bank"), dotyczącą współpracy w zakresie: bieżącej obsługi serwisów internetowych, obsługi strategiczno-koncepcyjnej, realizacji badań internetowych, realizacji projektów rozwojowych, pozycjonowania i optymalizacji serwisów internetowych. Umowa została zawarta na czas określony 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej zawarcia. Umowa ma charakter ramowy, co oznacza, że określa ona generalne warunki współpracy stron w zakresie świadczenia przez Spółkę usług na rzecz PKO BP S.A. w ramach danego zamówienia lub zlecenia, w okresie, na który umowa została zawarta, przez co nie gwarantuje Spółce realizacji usług o określonej wysokości.
Zgodnie z postanowieniami powyższej umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Spółkę Bank może żądać zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia Spółki za zamówienie lub zlecenie, które jest nienależycie wykonywane albo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń i udzieleniu dodatkowego terminu, maksymalnie 5 dni roboczych na zaniechanie naruszeń i przystąpienie do należytego wykonania umowy. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim Spółka zapłaci Bankowi karę umowną w wysokości 75% wynagrodzenia należnego Spółce za zamówienie lub zlecenie, które jest nienależycie wykonywane przez Spółkę, przy czym strony potrącą sobie nawzajem należności wynikające z wynagrodzenia i kary umownej.
Niezależnie od powyższego, Bank jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

Jednocześnie Zarząd K2 Internet S.A. informuje, iż spółka zależna Fabrity K2 Sp. z o.o.(dawniej K2 Web Systems Sp. z o.o.) zawarła w dniu 27.08.2010 r. umowę na: świadczenie usług serwisowych i prac rozwojowych, która aneksowana nadal obowiązuje.
Realizacja wymienionych w niniejszym raporcie umów zawartych przez Agencję K2.PL Sp. z o. o. SKA oraz Fabrity K2 Sp. z o.o. z PKO BP S.A. może przynieść więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm