pieniadz.pl

K2 Internet SA
Emisja obligacji przez Emitenta i nabycie tych obligacji przez jednostkę zależną Emitenta.

22-01-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-22
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Emisja obligacji przez Emitenta i nabycie tych obligacji przez jednostkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 6 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd K2 Internet S.A. ("Spółka") lub ("Emitent") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2014 r. Spółka przeprowadziła emisję 5.000 (pięciu tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych, serii A, o numerach od numeru 0001 do numeru 5000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) ("Obligacje"), za cenę nabycia równą 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację i za łączną cenę nabycia równą 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) ("Cena Nabycia"), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji dla podmiotów z Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
Obligacje są oprocentowane w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 5,72% (słownie: pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w skali roku, przy założeniu że rok ma 365 dni, począwszy od dnia nabycia obligacji tj. od dnia 22 stycznia 2014 r.(włącznie).
Obligacje zobowiązują do spełnienia na rzecz posiadacza Obligacji, w dniu wykupu Obligacji, wynikającego z Obligacji świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty wykupu, na którą w odniesieniu do każdej z Obligacji składają się: (a) kwota odpowiadająca wartości nominalnej Obligacji oraz kwota należnych odsetek.
Z zastrzeżeniem uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligacje będą podlegać wykupowi pierwszego dnia roboczego po upływie terminu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia nabycia Obligacji.
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji w całości lub w części, poprzez zawiadomienie na piśmie obligatariusza, którego Obligacje będą podlegać wcześniejszemu wykupowi, o skorzystaniu z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, w którym określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji, liczbę Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi.
Zawiadomienie Obligatariusza o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych przed datą określoną przez Emitenta jako dzień wcześniejszego wykupu.
Wartości zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia określone są w załączniku do raportu.

Emisja Obligacji nastąpiła na podstawie i w oparciu o:
1. art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 120 poz. 1300, z późn. zm., zwanej dalej "Ustawą o Obligacjach"), oraz
2. art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach oraz
3. § 14 ust. 2 punkt (20) i § 19 ust. 3 Statutu Emitenta oraz
4. Uchwałę Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna nr 6/O/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa i przyjęcia Programu Emisji Obligacji dla podmiotów z Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. zmienioną Uchwałą Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna nr 1/O/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/O/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa i przyjęcia Programu Emisji Obligacji dla podmiotów z Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A oraz
5. Uchwałę nr 01/01/2014 Zarządu Emitenta z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie emisji obligacji imiennych niezabezpieczonych serii A oraz ustalenia Warunków Emisji i wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.
Nabycie wszystkich Obligacji zostało zaproponowane poprzez skierowanie w dniu 20 stycznia 2014 r. propozycji nabycia Obligacji, do spółki pod firmą Agencja K2.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, jednostki zależnej Emitenta ("Agencja K2.PL"), zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy, w trybie oferty niepublicznej tj. w drodze subskrypcji prywatnej. W dniu 22 stycznia 2014 r. Agencja K2.PL przyjęła ofertę nabycia wszystkich emitowanych Obligacji zapłaciła Cenę Emisyjną (średnia jednostkowa cena nabycia jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł) a Emitent dokonał przydziału Obligacji oraz wydał Agencji K2.PL odcinek zbiorowy Obligacji.
Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta i nabyte przez Agencję K2.PL w celu efektywnego zarządzania płynnością grupy kapitałowej Emitenta.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm