pieniadz.pl

Infovide-Matrix SA
Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Asseco Poland S.A. oraz I zawiadomienie akcjonariusza o zamiarze połączenia

25-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-25
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Asseco Poland S.A. oraz I zawiadomienie akcjonariusza o zamiarze połączenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Infovide-Matrix S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 24 marca 2016 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie _"Plan Połączenia"_.

Podmiotami łączącymi się są:

1_ Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości _"Asseco" lub "Spółka Przejmująca"_
2_ Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122829, NIP 5260011003, o kapitale zakładowym w wysokości 1.247.670,50 zł opłaconym w całości _"Infovide" lub "Spółka Przejmowana"_.
Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH _połączenie przez przejęcie_, przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco _"Połączenie"_. W wyniku Połączenia Infovide zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Infovide wynosi 1.247.670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a jedynym akcjonariuszem Infovide jest Asseco Poland S.A.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Infovide jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco Poland jako Spółki Przejmującej.

Statut Spółki Przejmowanej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem spółek. Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony zgodnie z art.499 KSH. Zgodnie z art.516 § 5 i 6 KSH Spółki łączące się nie sporządzają Sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Planowane połączenie Asseco i Infovide ma na celu wykorzystanie synergii i dalszy rozwój kompetencji Asseco w zakresie usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym i energetycznym.I ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Infovide-Matrix S.A._dalej "Spółka"_ działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariusza o zamiarze połączenia się ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 25 marca 2016 r. na stronie internetowej www.infovidematrix.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu.

Jednocześnie Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje akcjonariusza, że w oparciu o przepis art.505 § 3 KSH będzie mógł od dnia 25 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zapoznać się w lokalu spółki przy ul. Gottlieba Daimlera 2 w Warszawie z następującymi dokumentami z art. 505 § 1 KSH, bądź żądać przesłania ich odpisów w formie elektronicznej:

1_ Plan Połączenia;
2_ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3_ projekty uchwał o połączeniu Spółek;
4_ ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2016 r.;
5_ oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt.13_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm