pieniadz.pl

Infovide-Matrix SA
RS

14-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-460 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gottlieba Daimlera 2
_ulica_ _numer_
022 440 25 00 022 440 25 01
_telefon_ _fax_
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
_e-mail_ _www_
5260011003 012075230
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 215 589 212 889 51 518 50 818
II. Zysk z działalności kontynuowanej -86 404 4 104 -20 647 980
III. Zysk brutto -89 026 2 743 -21 274 655
IV. Zysk netto -93 815 1 779 -22 418 424
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 770 -26 686 -6 636 -6 370
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -113 -884 -27 -211
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 23 207 28 848 5 546 6 886
VIII. Środki pieniężne netto -4 676 1 278 -1 117 305
IX. Aktywa razem 280 716 278 534 65 873 65 348
X. Zobowiązania i rezerwy 188 357 92 355 44 200 21 668
XI. Kapitał własny 92 359 186 179 21 673 43 680
XII. Kapitał akcyjny 1 248 1 248 293 293
XIII. Liczba akcji 12 476 705 12 476 705 12 476 705 12 476 705


Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w
następujący sposób:- pozycje bilansu przeliczono na
Euro według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do Euro
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: 31.12.2015 - 4,2615 i
31.12.2014 - 4,2623- pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na Euro po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i
strat: 01.01.2015 - 31.12.2015 - 4,1848; 01.01.2014 do 31.12.2014 -
4,1893.Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 91 ust 1 pkt
2_ stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm