pieniadz.pl

Infovide-Matrix SA
R

14-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
02-460 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gottlieba Daimlera 2
_ulica_ _numer_
022 440 25 00 022 440 25 01
_telefon_ _fax_
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
_e-mail_ _www_
5260011003 012075230
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 124 757 153 297 29 812 36 593
II. Zysk z działalności kontynuowanej -90 104 -734 -21 531 -175
III. Zysk brutto -97 653 -662 -23 335 -158
IV. Zysk netto -101 821 -675 -24 331 -161
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 279 -28 350 -5 802 -6 768
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 750 889 179 212
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 23 201 28 932 5 544 6 906
VIII. Środki pieniężne netto -328 1 471 -78 351
IX. Aktywa razem 245 471 275 465 57 602 64 628
X. Zobowiązania i rezerwy 153 889 82 062 36 111 19 253
XI. Kapitał własny 91 582 193 403 21 491 45 375
XII. Kapitał akcyjny 1 248 1 248 293 293
XIII. Liczba akcji 12 476 705 12 476 705 12 476 705 12 476 705


Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w
następujący sposób:- pozycje bilansu przeliczono na
Euro według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do Euro
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: 31.12.2015 - 4,2615 i
31.12.2014 - 4,2623- pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na Euro po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i
strat: 01.01.2015 - 31.12.2015 - 4,1848; 01.01.2014 do 31.12.2014 -
4,1893.Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 91 ust 1 pkt
2_ stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm