pieniadz.pl

Instal Kraków SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
INSTAL KRAKÓW SA
_pełna nazwa emitenta_
INSTALKRK Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
30-732 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Konstantego Brandla 1
_ulica_ _numer_
_012_ 652 21 01 012 653 21 97
_telefon_ _fax_
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
_e-mail_ _www_
679-008-54-87 350564042
_NIP_ _REGON_
POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 150 579 230 601 34 375 55 780
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 175 3 862 1 866 934
III. Zysk _strata_ brutto 8 517 3 999 1 944 967
IV. Zysk _strata_ netto za okres obrotowy 3 959 2 389 904 578
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 115 -20 479 -3 907 -4 954
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 414 2 562 -1 693 620
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 160 -13 287 493 -3 214
VIII. Środki pieniężne netto, razem -22 368 -31 205 -5 106 -7 548
IX. Zysk na jedną akcje zwykłą 0,54 0,33 0,12 0,08
X. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,54 0,33 0,12 0,08
XI. Suma aktywów _*_ 331 423 329 307 74 889 77 275
XII. Zobowiązania długoterminowe _*_ 12 915 11 700 2 918 2 746
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe _*_ 105 077 106 381 23 744 24 963
XIV. Kapitał własny ogółem _*_ 213 431 211 225 48 228 49 566
XV. Kapitał podstawowy _*_ 7 286 7 286 1 646 1 710
XVI. Liczba akcji _w szt._ _*_ 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XVII. 29,30 28,99 6,62 6,80
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _*_ 29,30 28,99 6,62 6,80
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 579 162 208 17 254 39 237
XX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 160 1 117 721 270
XXI. Zysk _strata_ brutto 3 690 1 301 842 315
XXII. Zysk _strata_ netto za okres obrotowy 1 910 672 436 163
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 234 -17 715 -1 651 -4 285
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 922 3 117 -1 352 754
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 334 -13 799 -305 -3 338
XXVI. Środki pieniężne netto, razem -14 489 -28 397 -3 308 -6 869
XXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,26 0,09 0,06 0,02
XXVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,26 0,09 0,06 0,02
XXIX. Suma aktywów _*_ 246 456 254 129 55 690 59 634
XXX. Zobowiązania długoterminowe _*_ 2 821 2 945 637 691
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe _*_ 61 428 69 193 13 880 16 237
XXXII. Kapitał własny ogółem _*_ 182 206 181 990 41 172 42 706
XXXIII. Kapitał podstawowy _*_ 7 286 7 286 1 646 1 710
XXXIV. Liczba akcji _w szt._ _*_ 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _*_ 25,01 24,98 5,65 5,86
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _*_ 25,01 24,98 5,65 5,86


_*_ dane bilansowe oraz dane bilansowe
przeliczone na euro prezentowane są na dzień 30.06.2016 roku oraz na
dzień 31.12.2015 roku.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-10-23

+ więcej
  • EUR euro 4,5772 -0,23%  -1,05gr
  • USD dolar 3,8665 -0,18%  -0,69gr
  • GBP funt 5,0608 -0,31%  -1,58gr
  • CHF frank 4,2732 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm