pieniadz.pl

Instal Kraków SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2016 roku

21-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-21
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2016 roku

I.
Uchwała nr 1/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.481.751 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,06%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.819.551
Liczba głosów "za": 5.819.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

II.
Uchwała nr 2/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
b_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
c_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;
d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015;
e_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
f_ podziału zysku za 2015 rok;
g_ udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
h_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551
Liczba głosów "za": 5.835.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

III.
Uchwała nr 3/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IV.
Uchwała nr 4/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.128.888,84 zł;
3. Rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 3.995.430,95 zł;
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 3.996.965,78 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4.018.630,89 zł;
6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 783.642,54 zł;
7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

V.
Uchwała nr 5/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VI.
Uchwała nr 6/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:
1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.306.521,09 zł;
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015, zamykający się zyskiem netto 8.402.714,36 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące wartość 8.406.685,93 zł;
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.998.255,58 zł;
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.731.656,50 zł;
7. Informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VII.
Uchwała nr 7/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

VIII.
Uchwała nr 8/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:
1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 3.995.430,95 zł _trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy_ podzielić w następujący sposób:
a_ Kwota 1.821.375,00 zł _jeden milion osiemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych_ zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, wysokość dywidendy ustalona zostaje na 0,25 zł/akcję;
b_ Kwota 2.174.055,95 zł _dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy_ zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 22 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2016 roku.

Uzasadnienie:
Planowany dalszy rozwój działalności deweloperskiej _inwestycja przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie, kolejny etap realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Przewóz w Krakowie, a także nabywanie nieruchomości gruntowych_ wymaga ponoszenia nakładów finansowych na działalność. W ocenie Zarządu, na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanej płynności Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 25 groszy na akcję Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

IX.
Uchwała nr 9/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.853.152 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 25,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.621.752
Liczba głosów "za": 2.621.752
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

X.
Uchwała nr 10/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.489.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,18%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.840.551
Liczba głosów "za": 5.840.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XI.
Uchwała nr 11/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.505.411 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,39%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.856.011
Liczba głosów "za": 5.856.011
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XII.
Uchwała nr 12/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIII.
Uchwała nr 13/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551
Liczba głosów "za": 5.835.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XIV.
Uchwała nr 14/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.351 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,10%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.732.551
Liczba głosów "za": 5.732.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XV.
Uchwała nr 15/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.484.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,11%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.835.551
Liczba głosów "za": 5.835.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVI.
Uchwała nr 16/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.359.165 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 32,38%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.172.965
Liczba głosów "za": 5.172.965
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

XVII.
Uchwała nr 17/05/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.509.951 akcji.
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.860.551
Liczba głosów "za": 5.860.551
Liczba głosów "przeciw": 0.
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5477 +0,45%  +2,05gr
  • USD dolar 3,9016 +0,47%  +1,83gr
  • GBP funt 4,9802 +0,68%  +3,35gr
  • CHF frank 4,2095 +0,23%  +0,97gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm