pieniadz.pl

Instal Kraków SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
INSTAL KRAKÓW SA
_pełna nazwa emitenta_
INSTALKRK Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
30-732 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Konstantego Brandla 1
_ulica_ _numer_
_012_ 652 21 01 012 653 21 97
_telefon_ _fax_
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
_e-mail_ _www_
679-008-54-87 350564042
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 954 115 866 16 060 27 927
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 305 6 094 988 1 469
III. Zysk _strata_ brutto 4 345 6 287 997 1 515
IV. Zysk/_Strata_ netto za okres obrotowy 3 059 4 114 702 992
V. Całkowite dochody ogółem 2 893 3 596 664 867
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 839 -15 753 -2 488 -3 797
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 881 2 536 -1 350 611
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 266 -8 659 -291 -2 087
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -17 986 -21 876 -4 129 -5 273
X. Zysk/_Strata_ netto za okres obrotowy na jedną akcje zwykłą 0,42 0,56 0,10 0,14
XI. Rozwodniony Zysk/_Strata_ netto za okres obrotowy na jedną akcję zwykłą 0,42 0,56 0,10 0,14
XII. Aktywa, razem _*_ 314 470 329 307 73 674 77 275
XIII. Zobowiązania długoterminowe _*_ 12 021 11 700 2 816 2 746
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe _*_ 88 174 106 381 20 657 24 963
XV. Kapitał własny ogółem _*_ 214 275 211 225 50 200 49 566
XVI. Kapitał podstawowy _*_ 7 286 7 286 1 707 1 710
XVII. 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _*_ 29,41 28,99 6,89 6,80
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _*_ 29,41 28,99 6,89 6,80
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 604 83 297 9 322 20 077
XXI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 264 5 052 749 1 218
XXII. Zysk _strata_ brutto 3 414 5 255 784 1 267
XXIII. Zysk/_Strata_ netto za okres obrotowy 2 260 3 721 519 897
XXIV. Całkowite dochody ogółem 2 251 3 260 517 786
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 407 -10 152 -1 012 -2 447
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 692 3 105 -1 307 748
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 024 -12 898 -465 -3 109
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 122 -19 945 -2 783 -4 807
XXIX. Zysk/_Strata_ netto za okres obrotowy na jedną akcje zwykłą 0,31 0,51 0,07 0,12
XXX. Rozwodniony Zysk/_Strata_ netto za okres obrotowy na jedną akcję zwykłą 0,31 0,51 0,07 0,12
XXXI. Aktywa, razem _*_ 242 949 254 129 56 918 59 634
XXXII. Zobowiązania długoterminowe _*_ 2 820 2 945 661 691
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe _*_ 55 887 69 193 13 093 16 237
XXXIV. Kapitał własny ogółem _*_ 184 242 181 990 43 164 42 706
XXXV. Kapitał podstawowy _*_ 7 286 7 286 1 707 1 710
XXXVI. Liczba akcji _w szt._ _*_ 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję _*_ 25,29 24,98 5,92 5,86
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _*_ 25,29 24,98 5,92 5,86


_*_ dane bilansowe oraz dane bilansowe
przeliczone na euro prezentowane są na dzień 31.03.2016 roku oraz na
dzień 31.12.2015 rokuW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-18

+ więcej
  • EUR euro 4,4574 +0,13%  +0,60gr
  • USD dolar 3,7585 -0,34%  -1,28gr
  • GBP funt 4,8811 -0,13%  -0,63gr
  • CHF frank 4,1378 -0,08%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm