pieniadz.pl

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 24 maja 2016 r.

25-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-25
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 24 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000020690 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm._, w związku z art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 24 maja 2016 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a _budynek "D" Mokotów Nova_, 6 piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

1_ otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2_ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3_ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4_ sporządzenie listy obecności;
5_ przyjęcie porządku obrad;
6_ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
7_ przedstawienie:
• sprawozdania Rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego _jednostkowego i skonsolidowanego_ za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki _z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego_ oraz oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015.
8_ podjęcie uchwał w przedmiocie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
b_ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
c_ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
e_ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego _jednostkowego i skonsolidowanego_ za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
f_ przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz oceny sytuacji Spółki i Grupy kapitałowej Spółki _z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego_ oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2015;
g_ podziału zysku;
h_ udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
i_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
j_ podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
k_ podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki
l_ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
9_ zamknięcie walnego zgromadzenia.I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1. Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. 08 maja 2016 r. _dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu_. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 09 maja 2016 od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1_ firmę _nazwę_, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2_liczbę akcji,
3_ rodzaj i kod akcji,
4_ firmę _nazwę_, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5_ wartość nominalną akcji,
6_ imię i nazwisko albo firmę _nazwę_ uprawnionego z akcji,
7_ siedzibę _miejsce zamieszkania_ i adres uprawnionego z akcji,
8_ cel wystawienia zaświadczenia,
9_ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10_ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2 oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.imperasa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: wz@imperasa.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
IV.Prawa akcjonariuszy
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@imperasa.pl
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@imperasa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
V. Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.imperasa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@imperasa.pl.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm