pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
IMPERA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-675 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołoska 22A
_ulica_ _numer_
22 378 55 50 22 378 55 51
_telefon_ _fax_
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
_e-mail_ _www_
526-10-29-979 010965971
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane skonsolidowane
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 399 603 91 146
II. Zysk _strata_ brutto z podstawowej działalności 682 1 798 156 435
III. Zysk _strata_ netto z podstawowej działalności -58 637 -13 154
IV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -84 682 -19 165
V. Zysk _strata_ brutto -122 631 -28 153
VI. Zysk _strata_ netto -122 609 -28 147
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _działalność kontynuowana_ -352 -577 -80 -140
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej _działalność kontynuowana_ 4 642 -1 918 1 060 -464
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej _działalność kontynuowana_ -1 127 1 500 -257 363
X. Przepływy pieniężne netto razem _działalność kontynuowana_ 3 163 -995 722 -241
XI. wg stanu na: 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XII. Aktywa, razem 27 256 28 425 6 159 6 670
XIII. Zobowiązania 1 837 2 854 415 670
XIV. Rezerwy 35 65 8 15
XV. Kapitał własny 25 384 25 506 5 736 5 985
XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 25 384 25 506 5 736 5 985
XVII. 5 640 5 640 1 274 1 323
XVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0 0 0 0
XIX. Liczba akcji _w szt._ 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XX. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,70 2,71 0,61 0,64
XXI. dane jednostkowe pólrocze/ 2016 półrocze /2015 półrocze /2016 półrocze /2015
XXII. Przychody z inwestycji 82 570 19 138
XXIII. Wynik z inwestycji netto 131 655 30 158
XXIV. Zyski _straty_ z inwestycji -207 0 -47 0
XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -76 655 -17 158
XXVI. Zysk _strata_ brutto -76 655 -17 158
XXVII. Zysk _strata_ netto -76 633 -17 153
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -354 -579 -81 -140
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 642 -1 918 1 060 -464
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 127 1 500 -257 363
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 161 -997 722 -241
XXXII. według stanu na: 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XXXIII. Aktywa razem 27 235 28 413 6 154 6 667
XXXIV. Zobowiązania i Rezerwy, razem 1 788 2 890 404 678
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 753 2 831 396 664
XXXVII. Kapitał własny _aktywa netto_ 25 447 25 523 5 750 5 989
XXXVIII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 274 1 323
XXXIX. Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
XL. Wartość aktywów netto na jedną akcję _w zł / EUR_ 2,71 2,72 0,61 0,64
XLI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję _w zł / EUR_ -0,01 0,09 0,00 0,02
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm