pieniadz.pl

aneks zmieniający warunki umowy BRIdge Alfa.

14-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
aneks zmieniający warunki umowy BRIdge Alfa.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie _dalej, jako "Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks nr 1 do Umowy o współpracy BRIdge Alfa z dnia 29 grudnia 2014 r. _dalej jako "Umowa"_ pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie _dalej jako "NCBR"_, Impera Alfa sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _dalej jako "Fundusz"_ oraz Impera Financial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej jako "IF"_, _dalej jako "Aneks"_.
Fundusz wziął udział w konkursie o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
W przypadku gdy Funduszowi w związku z jego udziałem w konkursie udzielona zostałaby pomoc publiczna byłaby ona w zbiegu z pomocą publiczną udzieloną Funduszowi w związku z Umową, co stanowiłoby niedozwoloną kumulację pomocy publicznej.
W związku z powyższym, Strony Aneksem uchyliły wszelkie dotychczasowe postanowienia Umowy dotyczące finansowania POIR w tym finansowania wspólnego przedsięwzięcia i Funduszu określonego w Umowie.
Ponadto postanowiły że:
- ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 r. zakończył się okres inwestycyjny,
- ze skutkiem na dzień 01 stycznia 2016 r. wygasają wszelkie zobowiązania NCBR do zapewnienia jakichkolwiek środków pieniężnych na finansowanie wspólnego przedsięwzięcia i Funduszu,
- uchylają Budżet Funduszu określony w Umowie w zakresie dotyczącym okresu od 01.01.2016 r.
- Umowa wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu.

Jednocześnie, Spółka informuje że w związku z Umową oraz Umową Zobowiązującą _określoną w raporcie bieżącym nr 77/2014_ do dnia 31.12.2015 roku Emitent wniósł do Funduszu wkład w wysokości 597.550 zł.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1_ _"MAR"_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm