pieniadz.pl

powołanie członka zarządu Impera Capital S.A.

24-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
powołanie członka zarządu Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka_, informuje, że w związku z upływem indywidualnej kadencji członka zarządu w osobie Andrzeja Ziemińskiego oraz w związku z faktem, że mandat członka wygaśnie z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę i powołała w skład zarządu na nową indywidualną kadencję Pana Andrzeja Ziemińskiego na stanowisko Członka Zarządu. Uchwała w przedmiocie powołania Pana Andrzeja Ziemińskiego w skład zarządu Spółki wejdzie w życie z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Ziemiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Andrzej Ziemiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Życiorys Pana Andrzeja Ziemińskiego był już publikowany i dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt_ 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr. 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm._.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm