pieniadz.pl

Powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A.

31-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "Spółka"), informuje, że w związku z upływem indywidualnych kadencji członków Zarządu w osobach: Łukasz Kręski, Adam Wojacki, Cezary Gregorczuk oraz w związku z faktem, iż mandaty tych Członków Zarządu wygasną z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwały i powołała w skład Zarządu na nowe kadencje Pana Łukasza Kręskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Adama Wojackiego na stanowisko Członka Zarządu i Pana Cezarego Gregorczuka na stanowisko Członka Zarządu.
Wszystkie uchwały w przedmiocie powołania wyżej wskazanych osób w skład Zarządu Spółki, wejdą w życie z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.
Życiorysy członków Zarządu Spółki powołanych na nowe kadencje były już publikowane i dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmują stanowisk i nie pełnią funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm