pieniadz.pl

Raport roczny R 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 22a
(ulica) (numer)
22 378 55 50 22 378 55 51
(telefon) (fax)
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)
ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody z inwestycji 2 515 7 226 600 1 716
II. Wynik z inwestycji netto (19 068) (9 800) (4 552) (2 327)
III. Zyski (straty) z inwestycji (525) (14 522) (125) (3 449)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 593) (24 322) (4 677) (5 776)
V. Zysk (strata) brutto (19 593) (24 322) (4 677) (5 776)
VI. Zysk (strata) netto (19 629) (24 322) (4 686) (5 776)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (582) 7 600 (139) 1 805
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 104 9 976 1 218 369
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 597) (17 471) (859) (4 149)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 925 105 221 25
XI. wg stanu na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
XII. Aktywa razem 25 385 48 857 5 956 11 781
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 713 4 631 167 1 117
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 560 4 274 131 1 031
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 24 672 44 214 5 788 10 661
XVII. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 323 1 360
XVIII. 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) */ 2,62 4,70 0,62 1,13
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -2,09 -2,59 -0,50 -0,61
*/ Liczba akcji oraz wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję na dzień 31.12.2013 roku prezentowana jest w celu zachowania porównywalności z danymi na 31.12.2014 roku, z uwzględnieniem dokonanego w pierwszym kwartale 2014 roku scalenia akcji Emitenta.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm