pieniadz.pl

złożenie pozwu o zapłatę

12-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
złożenie pozwu o zapłatę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), ("Rozporządzenie") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 marca 2015 r. został złożony przez Emitenta do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) przeciwko pozwanym dłużnikom solidarnym: Krzysztofowi Maciejec prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Maciejec P.H.U. EMKA i Adamowi Brodowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Adam Brodowski Zarządzanie ("Pozwani"), tytułem należności Emitenta wynikającej z Porozumienia z dnia 9-10 czerwca 2011 r. wraz z późniejszymi aneksami ("Porozumienie").
Kwota należności dochodzona przez Emitenta od Pozwanych na podstawie wyżej wskazanego pozwu wraz z kwotą: (i) 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) dochodzoną przez Emitenta przeciwko Pozwanym w postępowaniu sądowym przed Sądem Okręgowym w Warszawie wszczętym w dniu 8 maja 2014 roku, i zasądzoną na rzecz Emitenta tytułem części należności Emitenta wynikającej z Porozumienia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego nieprawomocnym nakazem zapłaty, wydanym w dniu 21 maja 2014 r. oraz (ii) kwotą 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) należną od Pozwanych na podstawie Porozumienia tytułem kary umownej, co, do której zapłaty Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie w dniu 11 lutego 2015 r. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, łącznie wynosi 2.830.000 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych), co stanowi wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Emitent popiera wskazane wyżej powództwa i wniosek o zawezwanie do próby ugodowej i uważa je za zasadne.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm