pieniadz.pl

ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N

03-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-03
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz jego korekty z dnia 27 lutego 2015 roku, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), ("Rozporządzenie") informuje, iż:

1. W dniu 02 marca 2015 roku zostały zawarte umowy o ustanowienie administratora dla blokady instrumentów finansowych i środków finansowych oraz blokady instrumentów finansowych i środków finansowych ("Umowy").
2. Umowy zostały zawarte pomiędzy: obligatariuszami w imieniu, których działa Family Fund 2 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako pełnomocnik, Family Fund 2 spółka z o.o. ("Administrator"), Impera Capital S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A.- Domem Maklerskim BZ WBK.
3. Przedmiotem Umów jest udzielenie zabezpieczenia obligacji serii M i N w formie blokady aktywów, rozumianych, jako środki finansowe (gotówka, należności) oraz instrumenty finansowe , o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Aktywa"), zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach pieniężnych Emitenta, do wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji każdej z serii, powierzenie Family Fund 2 Sp. z o.o. pełnienia funkcji administratora blokady, który zobowiązany jest do działania na rzecz obligatariuszy, jako osób trzecich, lecz we własnym imieniu w zakresie Umowy.
4. Warunki Umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przez domy maklerskie w tego typu umowach.
5. Kryterium uznania Umów za znaczące jest fakt, iż łącznie wartość Aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W wykonaniu Umów, Emitent złożył w Banku Zachodnim WBK S.A.- Domu Maklerskim BZ WBK dyspozycję blokady Aktywów na rachunku maklerskim Emitenta do kwoty łącznej 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych) oraz udzielił Administratorowi odpowiedniego pełnomocnictwa do wykonywania wskazanych w nim czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności z tytułu obligacji, w przypadku braku zaspokojenia tych wierzytelności przez Emitenta.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm