pieniadz.pl

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

18-12-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital S.A.(Spółka, Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) oraz § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).
Emitent informuje, iż dnia 28 listopada 2014 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o następującej treści:
"Na podstawie art. 57 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 67, poz. 476), Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: "Emitent") przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej. Emitent informuje, że w dniu 28.11.2014 r. wysłał do Grzegorza Kopaczewskiego oświadczenia o przejęciu przez Emitenta, jako Zastawnika na własność:
- przedmiotu zastawu rejestrowego w postaci 3.000.000 akcji imiennych serii A po wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu rejestrowego,
- przedmiotu zastawu rejestrowego w postaci 2.000.000 akcji imiennych serii A po wartości 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu rejestrowego
Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania powyższej informacji do publicznej wiadomości, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2015 r.
Emitent uznał, że ujawnienie powyższych informacji na obecnym etapie mogłoby naruszyć ekonomiczny, słuszny interes Emitenta.
W ocenie Emitenta opóźnienie przedmiotowej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, zaś Emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego raportu bieżącego wypełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia, w tym prowadząc rejestr informacji poufnych".

W ocenie Emitenta podanie informacji do publicznej wiadomości o wysłaniu do Pana Grzegorza Kopaczewskiego oświadczeń o przejęciu przez Emitenta, jako Zastawnika na własność przedmiotu zastawów rejestrowych w postaci 3.000.000 akcji imiennych serii A spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. (Kopahaus) po wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu rejestrowego z dnia 17 maja 2010 r. oraz 2.000.000 akcji imiennych serii A Kopahaus po wartości 1.400.000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych) zgodnie z postanowieniami umowy ustanowienia zastawu rejestrowego z dnia 22 grudnia 2011 r., (razem zwane Akcje Kopahaus), mogłoby naruszyć ekonomiczny, słuszny interes Emitenta, o czym Zarząd Spółki informował Komisję Nadzoru Finansowego.
Ponadto w ocenie Emitenta, ujawnienie takiej informacji mogłoby na ówczesnym etapie stworzyć fałszywy obraz, że Emitent w dniu 28.11.2014 r. przejął już na własność przedmiot zastawów rejestrowych tj. Akcji Kopahaus.
Emitent wobec faktu, iż, w dniu 17.12.2014 r. upłynął ustawowy termin odbioru przez Pana Grzegorza Kopaczewskiego przesłanej w dniu 28.11.2014 r. przez Emitenta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru korespondencji dotyczącej opisanych oświadczeń o przejęciu na własność Akcji Kopahaus zgodnie z informacją pozyskaną ze strony http:/emonitoring.poczta-polska.pl/ informującą o zwrocie w dniu 17.12.2014 r. przesyłek do nadawcy, uznaje, że oświadczenie o przejęciu Akcji Kopahaus na własność zostało skutecznie doręczone do Pana G. Kopaczewskiego a tym samym nastąpiło przejęcie Akcji na własność.
Emitent podejmie techniczne i prawne czynności niezbędne do wpisania Emitenta do księgi akcyjnej Kopahaus i uzyskania przez Emitenta prawa głosu z tych Akcji.
Mając powyższe na uwadze, Emitent podjął decyzję o ujawnieniu informacji poufnej.
Jednocześnie Emitent informuje, że przejęcie przez niego Akcji Kopahaus, należy uznać za nabycie aktywów o znacznej wartości.
W wyniku tego zdarzenia Emitent posiada 5.000.000 akcji imiennych spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A., reprezentujących 7,75% kapitału zakładowego Kopahaus i uprawniających do 10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Kopahaus, stanowiących 14,39 % w ogólnej liczbie głosów w Kopahaus.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami

§ 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm