pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

14-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 22A
(ulica) (numer)
22 378 55 50 22 378 55 51
(telefon) (fax)
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 952 1 033 228 245
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności -9 892 -5 608 -2 366 -1 328
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności -12 079 -9 563 -2 890 -2 264
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 568 -11 052 -3 963 -2 617
V. Zysk (strata) brutto -16 568 -11 087 -3 963 -2 625
VI. Zysk (strata) netto -16 593 -11 087 -3 969 -2 625
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -445 -10 102 -106 -2 392
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 4 305 29 958 1 030 7 094
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) -3 597 -17 253 -860 -4 085
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 263 2 603 63 616
XI. wg stanu na: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
XII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 204 48 893 6 755 11 789
XIII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 583 4 387 140 1 058
XIV. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 357 7 86
XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 580 44 137 6 605 10 643
XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 580 44 137 6 605 10 643
XVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 640 5 640 1 351 1 360
XVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XIX. Liczba akcji (w szt.) */ 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
XX. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) */ 2,93 4,70 0,70 1,13
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE IMPERA CAPITAL S.A.
XXI. Przychody z inwestycji 644 1 131 154 268
XXII. Wynik z inwestycji netto (16 574) (24 670) (3 965) (5 842)
XXIII. Zyski (straty) z inwestycji (85) 2 145 (20) 508
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (16 659) (22 525) (3 985) (5 334)
XXV. Zysk (strata) brutto (16 659) (22 525) (3 985) (5 334)
XXVI. Zysk (strata) netto (16 684) (22 525) (3 991) (5 334)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (431) (4 059) (103) (961)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 597) (16 645) (860) (3 941)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 277 2 657 66 629
XXX. wg stanu na: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
XXXI. Aktywa razem 28 195 48 857 6 752 11 781
XXXII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 566 4 631 136 1 117
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 538 4 274 129 1 031
XXXV. Kapitał własny (aktywa netto) 27 617 44 214 6 614 10 661
XXXVI. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 351 1 360
XXXVII. Liczba akcji */ 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
XXXVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) */ 2,94 4,70 0,70 1,13
XXXIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -1,77 -2,40 -0,42 -0,57
*/ Liczba akcji oraz wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję na dzień 31.12.2013 roku prezentowana jest w celu zachowania porównywalności z danymi na 30.09.2014 roku, z uwzględnieniem dokonanego w pierwszym kwartale 2014 roku scalenia akcji Emitenta.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm