pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

29-08-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-08-29
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 22A
(ulica) (numer)
22 378 55 50 22 378 55 51
(telefon) (fax)
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Dane skonsolidowane
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 631 679 151 161
II. Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności -7 845 -16 188 -1 878 -3 841
III. Zysk (strata) netto z podstawowej działalności -9 457 -19 120 -2 263 -4 537
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 572 -19 175 -2 769 -4 550
V. Zysk (strata) brutto -11 572 -19 175 -2 769 -4 550
VI. Zysk (strata) netto -11 513 -19 175 -2 755 -4 550
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -3 017 -1 448 -722 -344
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) -2 311 10 109 -553 2 399
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) 4 934 -6 006 1 181 -1 425
X. Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) -394 2 655 -94 630
XI. wg stanu na: 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
XII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 560 48 893 10 469 11 789
XIII. Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 624 4 387 2 313 1 058
XIV. Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 264 357 304 86
XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 660 44 137 7 849 10 643
XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 660 44 137 7 849 10 643
XVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 640 5 640 1 355 1 360
XVIII. Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XIX. Liczba akcji (w szt.) 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
XX. Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 3,47 4,70 0,83 1,13
Dane jednostkowe
XXI. Przychody z inwestycji 442 649 106 154
XXII. Wynik z inwestycji netto (11 648) (19 083) (2 788) (4 529)
XXIII. Zyski (straty) z inwestycji 5 (625) 1 (148)
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 643) (19 708) (2 786) (4 677)
XXV. Zysk (strata) brutto (11 643) (19 708) (2 786) (4 677)
XXVI. Zysk (strata) netto (11 584) (19 708) (2 772) (4 677)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 006) (3 490) (719) (828)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 934 (6 305) 1 181 (1 496)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (383) 2 708 (92) 643
XXX. wg stanu na: 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
XXXI. Aktywa razem 43 542 48 857 10 465 11 781
XXXII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 10 813 4 631 2 599 1 117
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 549 4 274 2 295 1 031
XXXV. Kapitał własny (aktywa netto) 32 717 44 214 7 863 10 661
XXXVI. Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 355 1 360
XXXVII. Liczba akcji 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
XXXVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 3,48 4,70 0,84 1,13
XXXIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -1,23 -2,10 -0,29 -0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm