pieniadz.pl

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 20 sierpnia 2014 r.

23-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 20 sierpnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), KRS 0000020690, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami- informacje bieżące i okresowe.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm