pieniadz.pl

Otrzymanie zawiadomienia od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o przekroczeniu przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.

26-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-26
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o przekroczeniu przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 26 września 2016r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439_ otrzymał zawiadomienie od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, że w wyniku transakcji nabycia rozliczonej w dniu 22 września 2016r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył stan posiadania akcji Spółki Ferro SA _dalej: "Spółka"_ powyżej 5% głosów.

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny przed nabyciem akcji posiadał 1.033.219 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1.033.219 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,86% ogólnej liczby głosów.

Według stanu na dzień 22 września 2016r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 1.183.219 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,57% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 1.183.219 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,57% ogólnej liczby głosów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm