pieniadz.pl

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO Spółka Akcyjna _"Spółka"_ z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _"KSH"_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"Walne Zgromadzenie"_ na dzień 28 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2015r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej.
13. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd przekazuje w załączeniu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm