pieniadz.pl

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015r.

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2015r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ferro SA _Spółka_ informuje, że uchwałą z dnia 31 maja 2016r. zarekomendował następujący podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015: 1_ zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN _piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,75 PLN _siedemdziesiąt pięć groszy_ na jedną akcję. 2_Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r.. 3_Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 6.372.796,50 PLN _sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100_ tj. 0,30 zł na jedną akcje na dzień 01 sierpnia 2016r.- kwoty 9.559.194,75 PLN _dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100_ tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016 r. 4_ zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN _siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy. Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazał, że Spółka ma pozytywny rachunek przepływów pieniężnych, Spółka ma stabilną sytuację.
Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 31 maja 2016 poparła rekomendację Zarządu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm